ค้นหาได้ที่นี้:

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บล็อคครูอภิญญา

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554คุณธรรมจริยธรรม

คุณคุณธรรมจริยธรรมคืออะไร?

...คุณธรรมเป็นสภาวะความรู้สึกในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง
...จริยธรรมเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์
...ดังนั้นคุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและจำเป็นในการดำรงชีวิตของมนุษย์เพื่อที่จะสามารถอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจึงจำเป็นต้องกระทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนเป็นนิสัยของแต่ละบุคคล

ทำไมต้องเรียนรู้คณิตศาสตร์

.....คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิมนุษย์  ทำให้มนษย์มีความคิดสร้างสรรค์   คิดอย่างมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ  ช่วยให้คาดการณ์  วางแผน  ตัอสินใจ  แก้ปัญหา  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  นอกจากนี้  คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  เทรโนโลยี  และศาสตร์อื่น ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
ประวัติส่วนตัว

ชื่อ   นางสาวอภิญญา     บุตรฉุย
ตำแหน่ง  ครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนถาวรานุกูล     จังหวัดสมุทรสงคราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10
ติดต่อได้ที่    pop.ampawa@gmail.com